kiadvány oldalanként
Magyar szerzők
Magyar szerzők
A moldvai csángó magyarok a XIV. századtól a XVIII. századig különböző történelmi okok miatt újabb és újabb csoportokban települtek a Kárpát-medencéből mai lakóhelyükre, a hegylánc túloldalára, a Szeret és a Prut folyó által határolt területre. Itt aztán a magukkal hozott termelési hagyományaikat moldvai és balkáni hatások formálták, miközben napjainkig megőrizték annak több archaikus elemét. Tudományos szempontból fontos tehát, hogy feltárjuk és bemutassuk a moldvai csángók által használt földművelési technológiákat, a paraszti gazdaságok eszközkincsét, belső rendszerét, a vetésszerkezet alakításakor érvényesülő szempontokat, valamint a parasztság értékrendjét, gazdálkodásának ökonómiáját.
E könyv szerzője a csaknem fél évszázados moldvai gyűjtőmunkája során folyamatosan rögzítette a szántóföldi növénytermesztésre vonatkozó ismereteket, ma már jórészt pótolhatatlanul feledésbe merült anyagot őrizve meg magnószalagjain, céduláin. Nemcsak az eredeti gyökereket és a székelység felől érkező hatásokat veszi számba, hanem a sajátos csángó gazdálkodási kultúrát jelentősen formáló román gyakorlatot is.
A könyv fő témája a moldvai magyarok hagyományos földművelése, növénytermesztése, hiszen sokáig ez jelentette a magyarság eme szerencsétlen sorsú közösségének a megélhetését, jó vagy rossz életlehetőségeit. Mindazonáltal a kötet a moldvai csángók mezőgazdaságának hatékonyságát, legújabb kori kilátásait is vizsgálja, sorskérdéseiket néprajzi, szociográfiai eszközökkel tárja fel és mutatja be.
424 oldal
3490 Ft
A sikeres családalapítás és csecsemőnevelés nemcsak a szülők szeretetén, hanem tudásán, felkészültségén is alapul. A sikerhez vezető út pedig nem titok!
Javasoljuk, hogy szánjanak időt a felkészülésre, és bízzák magukat a huszonöt éve családokkal foglalkozó, családkutatásokat is végző szerzőre.
A könyv bevezeti az olvasókat a családi élet világába. Segít megérteni az első gyermek érkezésével kapcsolatos változásokat. Gondolkodtató kérdéseivel hozzásegíti a babavárás előtt álló vagy újdonsült szülőket saját családjuk, csecsemőjük jobb megismeréséhez. A való életből vett családi történetek megosztásával is érzékelteti ezen időszak nehéz helyzeteit. Bemutatja azokat a szakembereket, akik a szülői kötelezettségek teljesítése, a gyermeki jogok teljesülése érdekében a szülők segítségére lesznek.
A könyvben szereplő szituációs gyakorlatokkal, a döntési helyzetekre adott választásaikkal és a válaszok ellenőrzésével, aktív munkával erősödhetnek meg
mind párkapcsolatukban, mind szülőségükben.
A Szülőnek lenni vagy szülővé válni? című, nagy sikerű munka harmadik, átdolgozott kiadása egyedi, izgalmas, elgondolkodtató könyv minden gyermeket váró család és az őket felkészítő szakemberek számára.
224 oldal
1490 Ft
A természetben található növények gyűjtése és használata történelmük során, és még ma is széles körben elterjedt a moldvai magyarok között. ,,Minden burján jó valamitől..." - tartják az idősebb csángó asszonyok. A táplálkozás céljára gyűjtögetett növények, gyümölcsök és más termések fontos szerepet játszanak az egykori Etelköz mai magyarságának életében, mint ahogy megvan a jelentőségük az ott élő más népekében is. A tevékenység talán legfontosabb területe a gyógynövények világa, ismeretük és használatuk minden csángó családban általános. "Egy-két emberöltővel ezelőtt kizárólag burjánokból készült feredőben kúráltak a beteg bubától a gyermekágyas asszonyon át a reumás öregekig szinte minden rászorulót; szentelt dudókkal való füstöléssel vagy azokból főzött teával gyógyítottak úgyszólván minden betegséget, de széles körben alkalmazzák ma is."
A hagyományos népi növényismeret a gyógyításon és a betegségek megelőzésén kívül számos egyéb hasznosítható tudással szolgál. A kora tavaszi növények fontos vitaminforrást jelentenek a veteményeskertek termékeit megelőző böjti időszakban, és máskor is hozzájárulnak az emberi táplálkozás, valamint az állatok takarmányozásának változatosabbá és természetesen olcsóbbá tételéhez. Az erdő tüzelőnek, épületnek, bútornak, szerszámnak való fát szolgáltat; a mező és a kert virágai otthonukat, templomaikat és temetőiket díszítik. A csángó ember és a növényvilág szoros kapcsolatát mutatja a népdalaikban, textileiken előforduló virágok sokasága. A szenteléssel is megerősített hatásúnak tartott ,,nagy erejű burjánok" segítségével pedig magukat, családjukat kívánták megóvni, jövőjüket próbálták kifürkészni, életüket szerették volna biztonságosabbá és ,,kiszámíthatóbbá" tenni a való életben amúgy is minden tekintetben kiszolgáltatott moldvai csángómagyarok.

520 oldal
3200 Ft
Báthory Erzsébet története a 18. század eleje óta fonódott össze a vérszomjas, kegyetlen, vérben fürdő, már-már vámpírszerű vonásokat viselő nő alakjával. A róla keringő mendemondákban nem nehéz felismerni a 18. század ponyvairodalmának motívumait: a kiszolgáltatott cselédlányt és az örök fiatalság után vágyakozó, gonosz úrnőt... Alakja háromszáz év alatt szimbólummá emelkedett: Drakula párja, a női Faust, aki az örök fiatalság reményében a sátánnal szövetkezik. Egyszerre megvetett tömeggyilkos, és csodált idol, sztár.
Vajon kideríthető-e az igazság Báthory Erzsébet alakja körül?
Sokan igyekeztek megfejteni az elmúlt évszázadok során ennek az asszonynak a rejtélyét. Megpróbáltak bekukkantani egyszerre rettegett és csodált életébe. Vajon mit rejt az ismert portré? Gonosztevő volt, vagy elmebeteg? Vagy csak a kor volt kegyetlen, amelyben élt? Vagy éppenséggel ő az áldozat?
A korszak kiváló szakértői, Lengyel Tünde és Várkonyi Gábor az eddigi kutatások eredményeit felhasználva, azokat új szempontokkal kiegészítve igyekeztek megrajzolni a kora újkori arisztokrata nő minél tökéletesebb portréját: hogyan nevelkedett, milyen szokásoknak és elvárásoknak kellett megfelelnie, mennyire lehetett önálló, hogyan irányította életét. A könyv első része a társadalmi hátteret mutatja be, míg a második rész a korabeli tanúvallomások elemzését nyújtja azok számára is izgalmas stílusban, akik nem sokat tudnak a 16-17. századi Magyar Királyság történelmének erről a nehéz, de sok tekintetben igen szép korszakáról. A témában való elmélyedést gazdag képanyag, jegyzetek, családfák és irodalomjegyzék segítik.
408 oldal
3500 Ft
A török hódoltság kora, a három részre szakadt ország időszaka... és még sokféleképpen nevezhetnénk történelmünknek a mohácsi csatával kezdődő periódusát. Ezt a sokat vitatott, sok szempontból vizsgált, hol elfelejtett, majd a hétköznapi közbeszédben is minden bajok kezdetének tartott korszakot értékeli könyvünkben Várkonyi Gábor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára. A szerző 19. századi kutatók munkáját is folytatva a török kor mentalitástörténetébe, a hétköznapi életébe, viselkedéskultúrájába, a társadalom értékrendjének, szokásainak kialakulásába vezeti olvasóit.
A korszak hősei várvédő katonák, az ország sorsáért aggódó arisztokraták, nádorok, országbírók és főkapitányok, valamint a korszak kivételes formátumú hölgyei - ők a könyv főszereplői -, az ő életük felidézésével a kor szellemiségét, gondolkodásmódját próbála meg rekonstruálni a szerző. Nem a megrázó vagy éppen izgalmas eseményeket írja le, hanem azt mutatja be, hogy ezek hogyan érintették a török kori Magyarország emberét, és miként formálták a világról és egymásról alkotott képüket.
Várkonyi Gábor közel félszáz fekete-fehér és színes képpel illusztrált, olvasmányos stílusban megírt munkájában az eddigi kutatások eredményeit összegzi, melyet nem csak a korszak ismerőinek, hanem minden történelem iránt érdeklődő olvasónak ajánlunk.
256 oldal
2500 Ft
Arday Lajos, történész, politológus (Nyíregyháza, 1935) Debreceni Református Kollégium, KLTE magyar-történelem (1959), angol (1961), ELTE orosz (1964) szakos oklevél. A MÁVAG-ban gépmunkás, revizor, majd Debrecenben tanszéki demonstrátor, levéltáros, gimnáziumi tanár. 1962-től a BME nyelvtanára. 1976-77 MTA tudományos munkatárs; 1981-90 a Nemzetiségi Komplex Bizottság tagja, titkára; a Magyar Külügyi Intézet (1979-1987), a Magyarságkutató, majd a Közép-Európa Intézet (1987-1995) tudományos főmunkatársa. Kutatási területe: Nagy-Britannia, magyar-angol kapcsolatok a 20. században, kisebbségek, identitás, biztonságpolitika Kelet-Közép- Európában. Egyetemi doktor (1966), a történettudomány kandidátusa (1975), az MTA doktora (történelem, 2005).

* * *

,, ... A külföldi levéltári tájékozódáshoz ... a magyar historikusok csak a hetvenes években kezdtek hozzájutni. Alighanem Arday Lajos volt az első közöttük. Munkája hű lenyomata annak, hogy a hetvenes évek derekán miképpen látta egy jól tájékozott történész a gazdag angol levéltári források birtokában hazánk 1918-19-es nemzetközi helyzetét. Ő az angol iratok megismerését tűzte ki céljául..."
,, ... A könyvben szinte lépésről lépésre nyomon lehet követni azt a harcot, amely során a brit külpolitikában elbukik a nagyhatalmi státusú Ausztria (-Magyarország) megőrzésében elsődleges angol érdeket látó felfogás. S miközben a Monarchia szétzúzása került napirendre, a döntéshozók között nem kevesen voltak, akik tudták, hogy végzetes irányba viszik (hagyják) a dolgokat"
(Pritz Pál)
,, ... A kétoldalú kapcsolatok kutatása terén talán senki sem tett többet Arday Lajosnál ... kutatásainak egyik kiemelkedő jelentőségű eredménye a trianoni határok meghúzásával kapcsolatos brit szerep feltárása."
(Egedy Gergely)
,, ... Időben újkeletű, tudományos alaposságú mű - a legjobb könyv, amelyet Trianonról írtak."
(Nemeskürty István)
272 oldal
2500 Ft
A csángó magyarok hagyományos népi műveltsége számos
olyan archaikus vonást őriz, amit a magyar tudomány-
és művelődéstörténet számára már csak náluk lehet
felgyűjteni és megörökíteni. A szerző, a téma
elismert szakembere ezúttal az állattartásukat
dolgozta fel.
oldal
2700 Ft
Bocskai István halálának 400. évfordulója alkalmából
készült képekben gazdag és olvasmányos stílusban
megírt album, amelynek tartalma nem korlátozódik a
szabadságharcra, hanem a legfrissebb kutatási
eredmények alapján kíván teljes Bocskai-pályaképet
adni. Bocskait kortársai körében láttatja: ősei,
családtagjai, politikustársai, ellenfelei, európai
kortársai mind helyet kapnak a kötetben.
oldal
5200 Ft
Mészöly Dezső háromkötetes életmű-válogatásának
harmadik, egyben befejező részében a szerző francia
irodalomhoz köthető írásait, műfordításait adjuk
közre. Könyvünk többek között tartalmazza a Kossuth-
díjas irodalmár Villon-fordításait és tanulmányait,
teljes képet adva a középkor egyik legnagyobb
költőjéről. Ízelítőt kapunk a 19. század végi, és a
20. századi francia költészetből, és elolvashatjuk az
egykori dramaturg, műfordító briliáns fejtegetéseit
Molière-ről. Könyvünket mindazoknak ajánljuk,
akik
mélyebb ismereteket szeretnének kapni a francia
irodalom kötetünkben szereplő jeles alakjairól, vagy
egyszerűen csak Mészöly Dezső remek stílusában
gyönyörködnének.
oldal
2500 Ft
A magyar nyelvű írásbeliség kezdetétől napjaink
irodalmáig tartó, óriási mennyiségű szövegből
válogattunk, hogy a természethez, a növényekhez való
költői viszonyulások sokféleségét bemutassuk: hiszen
a rajongás, a tisztelet, a megrendülés és a csodálat
mellett sokszor másképpen (is) tekintünk fűre, fára.
A természettel lehet azonosulni, feloldódni benne, de
lehet unalmas, vagy éppen bosszantó, közönyössége
pedig akár bántó, felháborító is. Minderről
olvashatunk itt, mégpedig úgy, hogy a sorjázó versek,
prózák sokszor egymásra, egymásnak is felelnek.
Közel hatvan színes, százhúsz éves botanikai
részletességű fakszimile illusztráció teszi valóban
különlegessé ezt a kötetet a költészetet és a
természetet kedvelő olvasók számára.
oldal
3990 Ft
Fordította: Szigeti Judit
Egy szerelemmel és veszteséggel teli élet földrészeken és óceánokon átívelő története. A hét nővér-sorozat felejthetelen, befejező kötete.
Fordította: MOLNÁR ZSÓFIA
Díjnyertes regény egy fogyatékkal élő gyermekről és arról, hogyan változtatta meg a születése a testvérei életét.
Könyvportál Líra könyv Kiskereskedelem Nagykereskedelem Kiadók Kapcsolat Oldaltérkép ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ